Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności stron internetowych  http://www.gorzyce.naszops.pl http://www.gorzyce.naszops.pl/bip/

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych http://www.gorzyce.naszops.pl, http://www.gorzyce.naszops.pl/bip/

 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  1. brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
  2. dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
  3. niektóre załączniki dodawane są w formie skanu

Wyłączenia

  • część plików PDF, DOC, DOCX została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego.

 

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-24

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Barbara Surowiecka

E-mail: gopsgorzyce@gmail.com

Telefon: 15 836 23 25

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Wójt Gminy Gorzyce

Adres: ul. Sandomierska 75; 39-432 Gorzyce

E-mail: ug@gminagorzyce.pl

Telefon: +48 15 836 20 75

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 3 Maja 4.

W części budynku mieści się Ośrodek Pomocy Społecznej.

W odległości około 300 - 400 metrów od wejścia głównego znajduje się przystanek autobusowy.

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. 3 Maja.

Przy budynku znajdują się jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Toaleta na parterze jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przy budynku jest zamontowany podjazd dla osób niepełnosprawnych.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

Aplikacje mobilne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach nie udostępnia aplikacji mobilnych

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Osoby chcące skorzystać z pomocy tłumacza migowego mogą zgłosić taką potrzebę (co najmniej 3 dni przed) przed planowaną wizytą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzycach  osobiście lub korzystając z pomocy osoby trzeciej dzwoniąc pod numer (15) 836 23 25 lub wysyłając faks pod numer 15 836 23 25 lub e-maila na adres: gopsgorzyce@gmail.com

Inne informacje i oświadczenia

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach przygotowuje zmiany systemu informatycznego wraz z modernizacją treści publikowanych na dostępnych stronach w tym dostosowania dostępności zasobów internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz deklaruje chęć zmniejszenia barier w zakresie komunikacji, obsługi administracyjnej osób z niepełnosprawnościami, a także zmniejszenia barier architektonicznych.