Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Utworzono dnia 25.03.2024
Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, jak i osobom starszym,
niepełnosprawnym, o niskich dochodach.
Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Program ma charakter całoroczny.
Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:
1) posiłek;
2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;
3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
Ze środków przekazywanych w ramach Programu udzielane jest wsparcie osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz.U z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.) oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, tj :
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1.552,00 zł.
2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 1.200,00 zł.
Gmina Gorzyce w roku bieżącym na realizację Wieloletniego Rządowego Program „Posiłek w szkole i w domu” otrzymała z budżetu państwa dofinansowanie w wysokości 105.000,00zł. Całkowita wartość programu to 175.000,00 zł. – pozostała część została pokryta ze środków własnych gminy (70.000,00 zł.).