Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy domowej

 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej w art.2 ust.1 pkt.1 (Dz.U. z 2021r. poz. 1249 z póź.zm.) określa, że przez przemoc domową należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej.

 

W szczególności, działania te zostały określone jako:

 • narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia
 • naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną
 • powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę
 • ograniczające lub pozbawiające osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej
 • istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

Za osobę stosującą przemoc domową rozumie się pełnoletniego, który dopuszcza się przemocy domowej m.in. wobec:

 

 • małżonka, także w przypadku gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione oraz jego wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków
 • wstępnych i zstępnych oraz ich małżonków
 • osoby pozostającej obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwa i ich małżonków
 • małoletniego

 

Świadkiem przemocy domowej jest każda osoba, która posiada wiedzę na temat stosowania przemocy domowej lub widziała akt przemocy domowej. Małoletniego będącego świadkiem przemocy domowej należy rozumieć jako osobę doznającą przemocy domowej.

 

Jeśli jesteś osobą doznającą przemocy domowej lub jesteś świadkiem takich zdarzeń to na terenie Gminy Gorzyce o bezpłatną pomoc możesz zwrócić się do:

 

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach

ul. 3 Maja 4 

tel. (15) 836 23 25

 

 • uzyskasz informację nt. możliwych form pomocy z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, zasad udzielenia pomocy finansowej lub rzeczowej
 • w przypadku uzasadnionego podejrzenia przemocy domowej nastąpi wszczęcie procedury poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta-A”
 • pomoc w zabezpieczeniu schronienia w specjalistycznym całodobowym ośrodku wsparcia dla osób doznających przemocy domowej

 

 1. Komisariat Policji w Gorzycach

ul. Piłsudskiego 1 

tel. (47) 825 30 10  lub 112

 

 • wszczęcie procedury na podstawie zawiadomienia, poprzez działania interwencyjne i wypełnienie formularza „Niebieska Karta-A”
 • ochrona przed dalszym krzywdzeniem przez uniemożliwienie osobie stosującej przemoc domową dalszego korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania z osobą doznającą przemocy
 • zakaz kontaktu i zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej

 

 1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej  w Gorzycach/ ośrodek całodobowy

ul. 11 Listopada 12      

tel. (15) 836 28 69

 

 • bezpłatne schronienie na okres do 6 m-cy z możliwością przedłużenia pobytu, bez względu na dochód i miejsce zamieszkania
 • pomoc psychologiczna i prawna

 

 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorzycach

ul. Sandomierska 75  

tel. (15) 836 20 75

 

 • podejmowanie czynności z zakresu zobowiązania strony do udziału w terapii leczenia odwykowego lub uzyskania sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku podjęcia terapii leczenia odwykowego

 

 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gorzycach

„Eskulap”       tel.(15) 836 25 61  „Dom-Med”       tel. (15) 836 25 21

ul. Piłsudskiego 17

 

 • badanie lekarskie w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy domowej oraz wydanie zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie z uwzględnieniem przydatności zaświadczenia dla ochrony prawnej osoby doznającej przemocy
 • wszczęcie procedury poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta-A”

 

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej „Wokół Nas” w Gorzycach

ul. 11 Listopada 12/321      

tel. 721 346 323

 

 • oferta dla osób uzależnionych, współuzależnionych, stosujących przemoc domową (konsultacja, pomoc psychologiczna i terapeutyczna)

 

Ponadto, wszystkie Szkoły na terenie Gminy Gorzyce są zobowiązane działać w interesie swoich uczniów. Psychologowie, Pedagodzy szkolni lub inni dorośli, których darzycie zaufaniem są tymi osobami, które mogą służyć wsparciem i są zobowiązani do działań prawnych z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

 

Czy to już przemoc?

 

Wyróżniamy przemoc fizyczną, psychiczną (np. obrażanie, straszenie, poniżanie), seksualną (np. gwałt, wymuszenie współżycia), ekonomiczną (ograniczenie dostępu do środków finansowych lub ich przywłaszczenie, zabór mienia) oraz zaniedbanie. Przemoc, to nie tylko bicie. Pamiętaj, nie Ty jesteś odpowiedzialny za przemoc. Winę zawsze ponosi osoba stosująca przemoc, gdyż jest to zachowanie zamierzone, intencjonalne. Niejednokrotnie sprawca przemocy wmawia osobom przez siebie krzywdzonym, że „to dla Twojego dobra”. Jeśli twierdząco odpowiesz na jedno z poniższych pytań, to istnieje ryzyko, że doznajesz przemocy lub jesteś świadkiem jej stosowania.

Jakie z n/w zachowań sprawia, że wśród najbliższych, w domu nie czujesz się bezpiecznie? Czy ktoś wobec Ciebie lub innych bliskich Ci osób stosuje:

- popychanie, policzkowanie, szarpanie, bicie

- obrzucanie obelgami, wyzwiskami

- przymus do czynności, które są dla Ciebie poniżające

- przymus do seksu, dotyk w miejsca intymne

- ograniczenie kontaktu ze znajomymi, przyjaciółmi, rodziną

-  niszczenie cudzej własności w przypływie złości

- kontrolowanie wydatków, ograniczanie potrzeb ekonomicznych

- groźby skrzywdzenia, pozbawienia życia

 

Sytuacjom tym można przeciwstawić się, w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia należy wezwać Policję tel.112. Przerwanie milczenia i wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” służy przede wszystkim potrzebie bezpieczeństwa osób doświadczających przemocy, pozwala również na podjęcie właściwych działań wobec sprawcy (pouczenie o odpowiedzialności karnej, zobowiązanie do terapii, zastosowanie zakazu kontaktu, zbliżania się a nawet nakaz eksmisji).

Wszystkie osoby udzielające pomocy w ramach procedury „Niebieskie Karty” zobowiązane są do zachowania poufności wszelkich danych i informacji pozyskanych podczas współpracy  nawet po ustaniu działań.