RODO - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Obowiązek informacyjny:

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy :

Administratorem danych osobowych jest:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach

ul. 3-go Maja 4,

39-432 Gorzyce

Inspektorem Ochrony Danych jest:

Mateusz Siembab
tel. 733 337 421,

email:  mateusz.siembab@hebenpolska.pl

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit a - c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO:

1) w celu wypełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa, wynikających  między innymi z następujących ustaw:

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej,
 • ustawa z dnia 09 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • ustawa a dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
 • ustawa z dnia 25 luty 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 • ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • oraz aktów wykonawczych.

2) w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

3) w celu zatrudnienia pracowników,

4) na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów:

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67), a jeżeli niniejszy przepis nie wskazuje okresu dot. konkretnej sprawy dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.

Zależnie od zakresu zbieranych danych, odbiorcami powierzonych danych mogą być: organy administracji państwowej i samorządowej (w zakresie wynikającym z przepisów prawa), dostawcy usług informatycznych (w zakresie niezbędnym do zapewnienia obsługi informatycznej Administratora danych), inne podmioty realizujące usługę końcową (w zakresie wynikającym z zawartych z Administratorem danych umów, porozumień lub innych narzędzi prawnych). Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego.

Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były odpowiednio i właściwie zabezpieczone.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

Administrator danych nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

Zależnie od sprawy, podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie wszystkich wymaganych danych może prowadzić do niepodjęcia działań przez Administratora danych.

 

 

Obowiązek informacyjny - KARTA DUŻEJ RODZINY

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy :

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Gorzyce. Siedzibą Wójta Gminy jest Urząd Gminy ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 15 8362 075; adresu e-mail: l.surdy@gminagorzyce.pl;

W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iodo@gminagorzyce.pl

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit b oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w celu wypełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa, wynikających
w szczególności z następującej ustawy: ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów:

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67), a jeżeli niniejszy przepis nie wskazuje okresu dot. konkretnej sprawy dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.

Zależnie od zakresu zbieranych danych, odbiorcami powierzonych danych mogą być: organy administracji państwowej i samorządowej (w zakresie wynikającym z przepisów prawa), dostawcy usług informatycznych (w zakresie niezbędnym do zapewnienia obsługi informatycznej Administratora danych), inne podmioty realizujące usługę końcową (w zakresie wynikającym z zawartych z Administratorem danych umów, porozumień lub innych narzędzi prawnych). Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego.

Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były odpowiednio i właściwie zabezpieczone.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

Administrator danych nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje  profilowania.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

Zależnie od sprawy, podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie wszystkich wymaganych danych może prowadzić do niepodjęcia działań przez Administratora danych.