Statut

Załącznik

do uchwały Nr XXI/109/12

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 28 marca 2012 r.

 

 

 

S T A T U T

OŚRODKA   POMOCY  SPOŁECZNEJ 
W  GORZYCACH

 

 

Podstawa  prawna

 

§ 1

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach, zwany dalej „Ośrodkiem” został powołany na mocy uchwały  Nr IX/59/90 Gminnej Rady Narodowej w Gorzycach z dnia 30 marca 1990 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej.

 

§ 2

 

Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie:

1)  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.

     1591 z późn. zm. );

2)  ustawy  z  dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz.

     1362 z późn. zm. );

3)  ustawy  z  dnia  27  sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2009 r. Nr 157,

     poz. 1240 z późn. zm. );

4)  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu  przemocy w rodzinie ( Dz. U z 2005

     r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);

5)  ustawy  z  dnia  9  czerwca  2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

     ( Dz. U z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.);

6)   ustawy  z  dnia  27  sierpnia  1997  r.  o  rehabilitacji   zawodowej  i  społecznej oraz

      zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  ( Dz. U z 2008 r. Nr 14, poz.92 z późn. zm.);

7)   niniejszego statutu.

 

Postanowienia   ogólne

 

§ 3

 

 1. Ośrodek  jest jednostką organizacyjną  Gminy  Gorzyce.
 2. Pełna nazwa Ośrodka brzmi : „Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach”.
 3. Obszarem działania Ośrodka jest teren Gminy Gorzyce.
 4. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Gorzyce.

 

 

 

 

 

Cel i zadania Ośrodka

 

§ 4

 

 1. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu  umożliwienie  osobom  i  rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których  nie  są  one  w  stanie  pokonać,  wykorzystując  własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
 2. Podstawowym celem Ośrodka jest organizacja i realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Gorzyce, a w szczególności:

1) wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych  potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;

2) zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym poprzez podejmowanie działań zmierzających  do  życiowego  usamodzielnienia  osób  i  rodzin  oraz ich integracji ze środowiskiem.

 

 

§ 5

 

Działalność Ośrodka obejmuje  realizację  zadań  z  zakresu  ustawy  o pomocy społecznej, w szczególności :

 1. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;
 2. pracę socjalną;
 3. prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej;
 4. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
 5. realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
 6. rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach        zidentyfikowanych potrzeb.

 

§ 6

 

 1. Ośrodek  realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kieruje się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę Podkarpackiego.
 2. Ośrodek realizując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami Wójta Gminy.

 

§ 7

 

W realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współpracuje, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

 

§ 8

 

Przy Ośrodku  działa Warsztat Terapii Zajęciowej jako komórka wyodrębniona organizacyjnie i finansowo.

 

 

 

 

§ 9

 

Ośrodek zapewnia obsługę organizacyjną i techniczną dla Gminnego zespołu Interdyscyplinarnego do Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie.

 

 

§ 10

 

 1. Ośrodek realizuje  zadania  określone  ustawą  o  wpieraniu   rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 2. Wspieranie    rodziny   jest   prowadzone   za   jej   zgodą    i     aktywnym    udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.
 3. Zadnia z  zakresu  wspierania  rodziny i systemu  pieczy  zastępczej  Ośrodek  realizuje w szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.

 

 

Organizacja Ośrodka

 

 

§ 11

 

 1. Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  kieruje kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
 2. Kierownik   działa   na   podstawie   niniejszego   statutu  oraz  w granicach upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy.
 3. Kierownik jest odpowiedzialny za sprawne i właściwe funkcjonowanie Ośrodka, zarządza jednostką zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i statutem.
 4. Kierownik  Ośrodka  jest  służbowym  przełożonym   wszystkich   pracowników, zawiera z nimi umowy o pracę i dokonuje innych czynności z zakresu prawa pracy.
 5. Kierownik  Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

 

§ 12

 

Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka i zakres czynności na stanowiskach pracy określa Kierownik w regulaminie organizacyjnym.

 

 

 

Gospodarka finasowa

 

§ 13

 

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową Gminy i prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki - zgodnie z uchwałą budżetową Gminy.
 3. Ośrodek prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.

 

Nadzór i kontrola

 

§ 14

 

 1. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy.
 2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań zleconych sprawuje Wojewoda Podkarpacki.

 

 

Przepisy końcowe

 

 

§ 15

 

Zmiana treści  Statutu wymaga podjęcia przez Radę Gminy uchwały o jego zmianie.