Dom pomocy społecznej

Dom pomocy społecznej

Dom pomocy społecznej to miejsce zapewniające przebywającym w nim mieszkańcom całodobową opiekę oraz świadczące usługi wspomagające i  edukacyjne w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób.


Organizacja domu pomocy społecznej oraz zakres i poziom świadczonych tam usług uwzględnia stopień fizycznej i psychicznej sprawności jego pensjonariuszy a także ich prawo do wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa.


R O D Z A J E   D O M Ó W   P O M O C Y   S P O Ł E C Z N E J 

>  dla osób w podeszłym wieku,
>  dla osób przewlekle somatycznie chorych,
 dla osób przewlekle psychicznie chorych,
>  dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
>  dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
>  dla osób niepełnosprawnych fizycznie,
>  dla osób uzależnionych od alkoholu.


K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.


S K I E R O W A N I E

Skierowanie do domu pomocy społecznej wymaga oceny stanu zdrowia osoby. Powinno być ono również poprzedzone zbadaniem jej sytuacji rodzinnej i ustaleniem możliwości pomocy takiej osobie w miejscu jej zamieszkania.

WAŻNE:
Umieszczenie w domu pomocy społecznej jest ostatecznością.

>  Wniosek u umieszczenie w placówce składa się w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się (a w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej – w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania jej opiekuna prawnego.)

>  Pracownik socjalny w terminie 14 dni od złożenia wniosku przeprowadza wywiad środowiskowy i kompletuje dokumenty uzasadniające konieczność skierowania osoby do domu pomocy społecznej takie jak: zaświadczenie lekarskie i o dochodzie oraz zgodę na umieszczenie i ponoszenie odpłatności. 


> Następnie organ gminy właściwej dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się wydaje decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej. Skierowanie to wraz z dokumentacją przekazuje do prowadzącego dom pomocy społecznej organu gminy lub starosty powiatu, odpowiedzialnych za podjęcie decyzji o umieszczeniu osoby w domu pomocy społecznej.

WAŻNE:
Osobę kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej jej miejsca zamieszkania, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego.


Gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej, najbliższym miejsca zamieszkania, przekracza 3 miesiące, osobę kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej  w innej miejscowości, w której termin oczekiwania na miejsce jest krótszy niż 3 miesiące.

>  W przypadku braku wolnych miejsc w domu pomocy społecznej osoba zostaje wpisana na listę oczekujących i powiadomiona o przewidywanym terminie oczekiwania na miejsce.

Osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest przez starostę do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub placówki pielęgnacyjno-opiekuńczej.O D P Ł A T N O Ś Ć


Decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. 
Koszt ten, w zależności od zasięgu: gminnego, powiatowego czy regionalnego danego domu pomocy społecznej, ustala odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:mieszkaniec domu, a w przypadku osoby małoletniej jego przedstawiciel ustawowy, małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.


Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:


 1. mieszkaniec domu, w wysokości nie większej niż 70 % jego dochodu (w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, również w wysokości nie większej niż 70 % tego dochodu),
   
 2. małżonek i inni bliscy krewni mieszkańca domu, zgodnie z umową zawartą z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej, przy czym odpłatność lub jej brak zależy od dochodu osoby lub rodziny,
  w przypadku osoby samotnie gospodarującej odpłatność będzie obowiązywać, jeżeli dochód takiej osoby jest wyższy niż 2328zł miesięcznie (co stanowi 300 % kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej),
  WAŻNE:
  kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
  >  w przypadku osoby w rodzinie odpłatność będzie obowiązywać, jeżeli dochód na osobę jest wyższy niż 1800,00 zł miesięcznie (co stanowi 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie),
  WAŻNE:
  kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
   
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej,
  w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca  i jego rodzinę.


Z W O L N I E N I E   Z   O P Ł A T

Osoby wnoszące opłatę lub obowiązane do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, jeżeli:

 • wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce,
 • występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,
 • małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia,
 • osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.