Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa

To pomoc w formie szeregu interdyscyplinarnych działań dla osób i rodzin, które znalazły się w kryzysie, mająca na celu przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie.W ramach interwencji kryzysowej udzielana jest:

  • natychmiastowa specjalistyczna pomoc psychologiczna,
  • poradnictwo socjalne lub prawne,
  • w sytuacjach uzasadnionych - schronienie do 3 miesięcy,
  • ponadto mamy z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do takich domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.

WAŻNE:
Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

Wszelka pomoc w ośrodkach interwencji kryzysowej jest świadczona bezpłatnie.

Ośrodki interwencji kryzysowej działają w każdym powiecie. Można się do nich zgłaszać osobiście, istnieje też możliwości telefonicznego umówienia się ze specjalistą.

Placówki interwencji kryzysowej współpracują z ośrodkami pomocy społecznej, instytucjami i organizacjami świadczącymi pomoc psychologiczną i psychiatryczną, organizacjami wymiaru sprawiedliwości, prokuraturą, policją, organizacjami pozarządowymi i wyznaniowymi.