Sprawienie pogrzebu

Sprawienie pogrzebu

W ramach pomocy społecznej gmina ma obowiązek sprawienia pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego lub jego wolą.


Zorganizowanie pogrzebu, także osobie bezdomnej, ciąży na gminie tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy tego obowiązku nie może wypełnić rodzina.
Należy przy tym pamiętać, że trudności finansowe rodziny nie przenoszą jej powinności wobec zmarłego na gminę.

WAŻNE:
Rodzina znajdująca się w trudnej sytuacji ekonomicznej może wystąpić z wnioskiem o przyznanie zasiłku celowego, który może być przeznaczony m. in. na pokrycie kosztów pogrzebu. Sprawienie pogrzebu jest świadczeniem z pomocy społecznej i ma do niego prawo zarówno osoba samotna, jak i posiadająca rodzinę.

Zorganizowanie pogrzebu na koszt gminy przysługuje:

  1. zmarłym mieszkańcom gminy, jeżeli są to osoby, których tożsamości nie można ustalić,
  2. jeżeli osoby prawnie zobowiązane do sprawienia pochówku uchylają się od tego lub znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i nie mają możliwości ubiegania się o świadczenie na ten cel z innego tytułu (w tym drugim przypadku osoby takie mogą ubiegać się o zorganizowanie pogrzebu na koszt gminy składając wniosek o udzielenie tej formy pomocy).