Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

U S Ł U G I   O P I E K U Ń C Z E

Obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 

S P E C J A L I S T Y C Z N E   U S Ł U G I   O P I E K U Ń C Z E

To usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

WAŻNE:
Zakres, okres i miejsce świadczenia tych usług ustala ośrodek pomocy społecznej.


K O M U   P R Z Y S Ł U G U J Ą

  1. osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,
  2. mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a której bliscy nie mogą takiej pomocy zapewnić.


Z A S A D Y   P R Z Y Z N A W A N I A   I   O D P Ł A T N O Ś C I

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb pobierania tych opłat, określa rada gminy, w drodze uchwały.


Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od:

  • wysokości stawki godzinowej usługi, którą to wysokość ustala rada gminy,
  • ilości godzin świadczonych usług,
  • dochodu osoby lub rodziny korzystającej z usług, w praktyce - im wyższy posiadany dochód, tym wyższa ponoszona odpłatność. 


WAŻNE:
Za osoby posiadające dochód poniżej kryterium dochodowego określonego 
w ustawie o pomocy społecznej odpłatność za świadczone usługi jest ponoszona w całości przez ośrodek pomocy społecznej.