Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy

To świadczenie pieniężne przyznawane na określony czas osobom lub rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych np. z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, czy bezrobocia.


 

WAŻNE:
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy pomiędzy kwotą kryterium dochodowego wynoszącą 776zł, a miesięcznym dochodem tej osoby, a także niższa niż 20 zł miesięcznie.

>  w przypadku rodziny maksymalna wysokość zasiłku to:
różnica pomiędzy kwotą kryterium dochodowego wynoszącą 600zł, a miesięcznym dochodem na osobę w tej rodzinie

WAŻNE:
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % tej różnicy a także niższa niż 20 zł miesięcznie.

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:
rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowegooraz może podwyższyć kwoty kryteriów dochodowych, uprawniających do zasiłków okresowego i celowego.


K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E

  1. osobie samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe, której dochód jest niższy niż 776 zł miesięcznie,          
     
  2. rodzinie, której dochód w przeliczeniu na osobę jest niższy niż 600zł miesięcznie. 


UWAGA!
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zasiłek okresowy może być przyznany osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających w/w kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

 

N A   J A K I   C Z A S

>    Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.