Zasiłek stały

Zasiłek stały

To świadczenie pieniężne dla osób o niskich dochodach, które są niezdolne do pracy z powodu wieku lub w ogóle są niezdolne do pracy.


W Y S O K O Ś Ć   Ś W I A D C Z E N I A


dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe wysokość zasiłku to:
różnica pomiędzy kwotą 776zł, a miesięcznym dochodem tej osoby,

>
 dla osoby w rodzinie:
różnica pomiędzy kwotą 600zł, a miesięcznym dochodem na osobę w takiej rodzinie.


WAŻNE:
Zasiłek nie może wynosić mniej niż 30 zł miesięcznie i więcej niż 719 zł miesięcznie.


K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E

  1. pełnoletniej osobie samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy np. z powodu niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy niż 776zł miesięcznie,     
         
  2. pełnoletniej osobie w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub w ogóle niezdolnej do pracy np. z powodu niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w jej rodzinie jest niższy niż 600zł miesięcznie.


WAŻNE:
W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

W przypadku osoby w rodzinie, uwzględnia się dochód osoby uprawnionej do zasiłku, jak również dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, dochód ten nie może przekroczyć kwoty 528zł miesięcznie.

UWAGA!
W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu  samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje.
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, a więc również zasiłku stałego nie przysługuje również osobie odbywającej karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób odbywających karę w systemie dozoru elektronicznego. Natomiast osobie tymczasowo aresztowanej prawo do świadczeń zostaje zawieszone, co oznacza, że za okres tymczasowego aresztowania świadczenia nie są wypłacane.