Zasiłki celowe

Zasiłki celowe

To świadczenia dla osób i rodzin przyznawane na zaspokojenie niezbędnych potrzeb, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.


W Y S O K O Ś Ć   Ś W I A D C Z E N I A

Ustawa nie określa wysokości zasiłku celowego. Kwota zasiłku ustalana jest z uwzględnieniem, z jednej strony sytuacji materialnej wnioskodawcy i celu na jaki zasiłek jest przyznany, z drugiej strony – możliwości finansowych ośrodka. 


K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E

1. osobie samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe, której dochód jest niższy niż 776 zł miesięcznie,          
                                  
2. rodzinie, której dochód w przeliczeniu na osobę jest niższy niż 600zł miesięcznie.

W niektórych przypadkach zasiłek celowy przyznawany jest niezależnie od wysokości dochodu.

WAŻNE:

>  
Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych zasiłek celowy może być przyznany na pokrycie części lub całości wydatków na te świadczenia.

>  Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego osobom, które w związku z załatwieniem ważnych spraw rodzinnych lub urzędowych muszą się udać do innej miejscowości. Bilet kredytowany jest wystawiony na konkretny dzień i trasę przejazdu, ważny jest z dokumentem tożsamości.

>  Zasiłek celowy może być przyznany także w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego. Kontrakt socjalny to umowa zawarta pomiędzy pracownikiem socjalnym a osobą potrzebującą pomocy.

UWAGA! Zasiłek celowy może być przynany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Zasiłek ten może być przyznany niezaleźnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.


Specjalny zasiłek celowy

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe w szczególnie uzasadnionych przypadkach (w sytuacjach zupełnie wyjątkowych, zaistniałych w wyniku zdarzeń dotkliwych w skutkach i daleko ingerujących w plany życiowe osoby albo rodziny).

WAŻNE:
Świadczenie to nie może wynosić więcej niż wysokość kryterium dochodowego osoby lub rodziny, czyli:

>  776 zł miesięcznie - w przypadku osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe,

>  600 zł miesięcznie
 – w przypadku rodziny.

Świadczenie to nie podlega zwrotowi.

Zasiłek celowy na zasadach zwrotu

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.