Warsztat Terapii Zajęciowej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzycach

Warsztat Terapii Zajęciowej w Gorzycach powstał 15 grudnia 2006 roku. Jednostką prowadzącą jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach. Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej     i zawodowej między innymi poprzez rozwijanie umiejętności życia codziennego i zaradności osobistej, rozwijanie umiejętności interpersonalnych, w tym komunikowania się, współpracy w grupie, dokonywania wyborów, poprzez wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, poprzez rozwijanie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, z uwzględnieniem sprawności psychofizycznej, stopnia dojrzałości społecznej  i zawodowej oraz sfery emocjonalno – motywacyjnej. Na co dzień terapia realizowana jest w placówce, ale ważnym elementem jest również rozwijanie kompetencji społecznych i zawodowych poprzez integracje ze środowiskiem. W ramach tej działalności warsztat współpracuje z placówkami i instytucjami oświaty, kultury i sportu, środowiskiem lokalnym, urzędami pracy, pracodawcami. Owocem tej współpracy są nowe umiejętności społeczne i zawodowe uczestników.

        Uczestnikiem Warsztatu może zostać osoba niepełnosprawna, która ukończyła 18 rok życia,  i posiada Orzeczenie o Stopniu Niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Warsztat Terapii Zajęciowej czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Terapia realizowana jest w siedmiu pracowniach;

 1. Gospodarstwa domowego
 2. Krawiecko – rękodzielniczej
 3. Stolarsko – ramiarskiej
 4. Witrażu
 5. Ceramicznej
 6. Komputerowo – poligraficznej
 7. Teatralno – muzycznej

Uczestnicy dodatkowo są objęci pomocą psychologiczną oraz uczestniczą w zajęciach rehabilitacyjnych.

       W poszczególnych pracowniach Warsztatu, przy stosowaniu różnych technik terapii zajęciowej doskonali się umiejętności uczestników, rozwija ich psychofizyczne sprawności niezbędne w życiu oraz kształci podstawowe zdolności zawodowe.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie placówki:

 

Warsztat Terapii Zajęciowej

przy Ośrodku Pomocy Społecznej

ul. 11 Listopada 12

39-432 Gorzyce

tel./ fax 15 836 20 74

gorzycewtzops@wp.pl

aktualne wydarzenia na stronie : https://www.facebook.com/WTZ-Gorzyce-1517242851865010/

 

 

W poszczególnych pracowniach realizowane są zróżnicowane metody i techniki terapii zajęciowej, dostosowane do możliwości i stanu psychofizycznego uczestników. We wszystkich pracowniach praca jest zaplanowana w taki sposób, aby uczestnik mógł rozwijać umiejętności społeczne i zawodowe. Umiejętności społeczne rozumiane jako pełne włączenie osób niepełnosprawnych we wszystkie przejawy życia społecznego. Umiejętności zawodowe obejmujące umiejętności uniwersalne, specjalistyczne oraz miękkie.

Pracownia krawiecko - rękodzielnicza W ramach pracowni krawiecko-rękodzielniczej szeroki wybór metod i technik pozwala na dopasowanie nauki danych czynności do zainteresowań  uczestników. Podział zadań i praca zespołowa rozwija umiejętności współpracy oraz odpowiedzialności z zadania.  Pracownia podlega rytmowi czterech pór roku  z uwzględnieniem tradycji  i zwyczajów. Podstawowe metody i techniki pracy:

 • Krawiectwo- szycie ręczne i maszynowe zabawek i rzeczy użytkowych
 • Hafciarstwo- hafty richelieu, gobelinowy
 • Tkactwo- tkanie na krośnie
 • Biżuteria- wykonywana z materiałów ekologicznych i surowców wtórnych
 • Florystyka- kompozycje kwiatowe, wiązanki, upominki okolicznościowe
 • Dekoratorstwo i zdobnictwo- decoupage, scrapbooking, dekoracja okolicznościowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Pracownia  krawiecko - rękodzielnicza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracownia ceramiczna rozwija umiejętności związane z wytwarzaniem wyrobów ceramicznych, technikami formowania ręcznego, zdobienia, dekorowania  oraz wypalania. Uczestnicy poznają techniki drążenia i wygniatania gliny, zdobienia poprzez odciskanie stosowania rytu wklęsłego i wypukłego, stosowanie ażuru i  nakładek, malowanie angobami  i szkliwami. Dodatkowo w pracowni wykorzystywane są techniki rysunkowe i malarskie w celu rozwijania wrażliwości estetycznej oraz doskonalenia sprawności manualnej.


Fot.  Pracownia ceramiczna

Pracownia witrażu – podstawową techniką pracy jest technika Tiffany. Podstawowym materiałem jest szkło witrażowe. Praca z tym materiałem, wymaga dobrych umiejętności motoryki małej, koncentracji i uwagi. Organizacja zadań uwzględnia rozwijanie umiejętności związanych ze współpracą, obsługą specjalistycznych narzędzi i urządzeń. Stosowane są również rożnego rodzaju techniki malarskie rozwijające koordynacje wzrokowo-ruchową takie jak; papierowa wiklina, torebki ozdobne, origami, zdobienie pudełek, wykonywanie kopert itp.

 Fot. Pracownia witrażu

Pracownia stolarsko - ramiarska  - prace w drewnie obejmują wykonywanie prostych i specjalistycznych czynności związanych ze stolarką.  Prowadzona jest nauka  podstawowych umiejętności z zakresu obróbki drewna, projektowania, planowania, wytwarzania, dbania o efekt końcowy. Wdraża się uczestników  w umiejętności stosowania prostych i bardziej specjalistycznych narzędzi i urządzeń w celu ulepszenia pracy. W pracowni wykonywany jest szeroki asortyment:  meble ogrodowe, domki lęgowe i  karmniki.  Budy dla psów, pergole, skrzynki na kwiaty. Wykonywane są prace w sklejce - pudełka, skrzynki, podkładki, artykuły dekoracyjne do domu itp.


Fot. Pracownia stolarsko - ramiarska

Pracownia komputerowo-poligraficzna - w ramach tej pracowni odbywają się spotkania   z doradcą zawodowym i trenerem pracy. Uczestnicy mają szansę poznać swoje kompetencje społeczne i zawodowe. W pracowni zdobywa się umiejętności i wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się  w Internecie, sprawne wyszukiwanie wiadomości, ćwiczenia  z zakresu przepisywania tekstu. Rozwijanie umiejętności z zakresu pracy z urządzeniami biurowym, takimi jak skaner, drukarka, kserokopiarka, laminator, bindownica, gilotyna. Doskonali się również obsługę aparatu fotograficznego, kamery oraz prowadzenie serwisów społecznościowych. W pracowni powstają również produkty takie jak: pudełka ozdobne, kartki, zaproszenia, zakładki, kalendarze itp.   Pracownia odpowiedzialna jest za reklamę i promocje warsztatu.Fot. Pracownia poligraficzno- komputerowa

Pracownia gospodarstwa domowego  W Pracowni gospodarstwa domowego uczestnik ma możliwość: nauki przygotowania prostych posiłków; poznania i obsługiwania sprzętu gospodarstwa domowego zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ (m.in.: gofrownicy, czajnika bezprzewodowego, frytkownicy, kuchenki gazowej i mikrofalowej, zmywarki, żelazka, robota kuchennego, itd.); nauki posługiwania się narzędziami ręcznymi i zmechanizowanymi stosowanymi w gospodarstwie domowym; poznania różnych artykułów spożywczych oraz zasad ich obróbki, wykorzystania i przechowywania. nauki i doskonalenia umiejętności nakrywania i dekorowania stołu; wdrażania prawidłowego zachowania się podczas spożywania posiłków; wyrabiania nawyków higienicznych i estetycznych podczas wykonywania czynności kulinarnych; nauki planowania  i dokonywania zakupów oraz dbania o higienę i porządek otoczenia z użyciem środków chemicznych stosowanych w kuchni. Kształtowane i doskonalenie są umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania oraz uzyskania maksymalnej niezależności życiowej uczestników.Fot. Pracownia gospodarstwa - domowego

 

Pracownia teatralno - muzyczna realizuje cele na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim rozwija umiejętności społeczne (współpracę, empatię, asertywność) , poznawcze (umiejętność rozwiązywania problemów, chęć uczenia się, zainteresowania),  osobiste (okazywanie uczuć i emocji, pewność siebie, podejmowanie decyzji). Proces terapeutyczny zachodzi poprzez następujące techniki: muzykoterapia, techniki relaksacyjne, filmoterapia, teatroterapia, choreoterapia, biblioterapia, silvoterapia (kontakt  z przyrodą)  techniki plastyczne itp. W pracowni teatralno-muzycznej doskonali się umiejętności czytania, pisania, liczenia rozwija wiedzę ogólną o otaczającym świecie i funkcjonowaniu.


Fot. Pracownia teatralno - muzyczna

 

Rehabilitacja ruchowa - głównym celem działań rehabilitacji ruchowej jest poprawa sprawności ruchowej, która wpływa na większą aktywność w życiu społecznym, poprawia samodzielność, stymuluje procesy intelektualne, buduje poczucie sprawczości. Rehabilitacja ruchowa prowadzona jest w sposób ciągły i systematyczny w ramach zajęć indywidualnych i grupowych z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczestników. W  ramach pracowni rehabilitacji ruchowej prowadzone są działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej, rekreacji, sportu i turystyki. Realizowane są również zabiegi rehabilitacyjne wynikające ze skierowań lekarskich. Prowadzona jest współpraca  z siłownią, basenem, kręgielnią, oraz Sandomierską Szkołą Jogi. Sport, rekreacja ruchowa i turystyka zajmują bardzo ważne miejsce  w działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gorzycach.


Fot. Pracownia rehabilitacji ruchowej

Pomoc psychologiczna - w ramach zajęć z psychologiem prowadzona jest psychoedukacja, poradnictwo psychologiczne, treningi umiejętności społecznych realizowane w formie grupowej i indywidualnej. Psycholog współpracuje z terapeutami i rehabilitantem w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej, motywując uczestników warsztatu do podejmowania nowych zadań. Realizowana jest pedagogizacja i współpraca z rodzicami i opiekunami uczestników, współpraca z poradniami zdrowia psychicznego, środowiskiem terapeutycznym.

 

            Rozwój społeczny i zawodowy ma pomóc osobie niepełnosprawnej  lepiej funkcjonować w życiu codziennym. Nowe umiejętności społeczne i zawodowe przygotowują osobę do samodzielnego funkcjonowania oraz podjęcia pracy  zawodowej.  Poziom dojrzałości społecznej i konieczność rehabilitacji społecznej ma duże znaczenie w osiągnięciu sukcesu zawodowego. Terapia zajęciowa, rozumiana jako celowe oddziaływanie zmieniające człowieka dzięki zastosowaniu różnych rodzajów zaplanowanej aktywności indywidualnej i zespołowej, traktowanej między innymi jako działalność zmierzająca do pomyślnego zaistnienia na rynku pracy. Rozwijanie dojrzałości społecznej poprzez; poprawę kondycji psychicznej, fizycznej, funkcjonowania społecznego poprzez zwiększanie niezależności. Rehabilitacja społeczna i zawodowa  realizowana w  Warsztatach Terapii Zajęciowej stwarza wiele  możliwości rozwojowych,  buduje   porozumienie ze środowiskiem lokalnym, daje szansę  do realizacji zainteresowań i zamiłowań, rozwija  podstawowe  i specjalistyczne umiejętności zawodowe.  Warsztat Terapii Zajęciowej w Gorzycach funkcjonuje w środowisku wiejskim, jest ważnym miejscem dla osób niepełnosprawnych ich rodzin. Kadra warsztatu, poprzez różne działania  dociera do społeczeństwa z przesłaniem budowania tolerancji i szacunku do osób niepełnosprawnych.