Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gorzycach został powołany Zarządzeniem Nr 91/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 1 września 2023r w celu realizacji zadań wynikających z Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy Domowej Dz. U. z 2021r. poz.1249 z 2023 poz. 289,535). Zespół działa na podstawie porozumień  zawartych pomiędzy Wójtem a podmiotami, których przedstawiciele zostali powołani do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzycach  przy ul. 3 Maja 4.

Skład osobowy Zespołu:

 1. Katarzyna Ziemian- przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach
 2. Łucja Wdowiczak- przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach
 3. Małgorzata Żurek -Pasieczna- przedstawiciel Gminnej Komiscji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorzycach
 4. Tomasz Czyżycki- przedstawiciel Komisariatu Policji w Gorzycach
 5. Małgorzata Prucnal- przedstawiciel Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gorzycach
 6. Teresa Lipińska- przedstawiciel ochrony zdrowia
 7. Tomasz Śpiewak- przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Społecznej „Wokół Nas” w Gorzycach
 8. Mirosław Kopyto- przedstawiciel Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach
 9. Gabriela Miczulis- kurator sądowy
 10. Monika Samulak- kurator sądowy

 

Zespół Interdyscyplinarny realizuje zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy. Zadania Zespołu szczegółowo określa art.9b ust.1-6 Ustawy, istotnymi elementami są:

 • diagnozowanie problemu przemocy na poziomie lokalnym
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym
 • powoływanie Grup Diagnostyczno- Pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań
 • kierowanie, na wniosek członków GD-P, osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno- edukacyjnym lub psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową

Skład Grupy Diagnostyczno- Pomocowej obligatoryjnie tworzą: 

 • pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej
 • funkcjonariusz Policji

Pozostałe szczegóły z zakresu współpracy z innymi specjalistami w ramach  GD-P zostały określone w art.9a ust.11a-12. Zadania Grupy Diagnostyczno-Pomocowej to w szczególności:

 • dokonanie, na podstawie procedury „Niebieskie Karty”, oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy oraz stosujących przemoc
 • realizacja procedury „Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia
 • realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej lub stosujących przemoc domową ( m.in. monitoring sytuacji, występowanie do Zespołu z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych lub programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową)

Prace w ramach Grupy Diagnostyczno-Pomocowej są prowadzone w zależności od potrzeb wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach. Wobec osób uczestniczących w procedurze również po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”, realizowany jest monitoring przez okres 9 m-cy. Działania te polegają na analizie i  ocenie sytuacji osób, które były objęte procedurą „Niebieskie Karty”.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Diagnostyczno-Pomocowych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.